TYDO’ya Başvuru

TYDO’ya Başvuru

Yatırım Destek Ofisleri’nin takip ve koordine edeceği işlemler, gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların; imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektöründeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinler ve yatırım yeri (maden arama ruhsatı hariç) konularındaki izinlerle sınırlıdır. Bu alanlar dışında kalan izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip ve koordine edilmesi, Ajans Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

Yatırım Destek Ofisleri’ne başvuru yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır. Yatırım Destek Ofisleri’nde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir. Ancak, izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili kurum mevzuatında öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler yatırım sahibine aittir.

Yatırım Destek Ofisine başvuru süreci aşağıdaki gibidir:

Yatırımcılar, bir dilekçe ekinde ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofisleri’ne başvururlar.

Yatırım Destek Ofisleri’ne başvuran yatırımcılara ’Başvuru Alındı Belgesi’’ verilir.

Yatırım Destek Ofisi, gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ön incelemenin sonucu, başvuru sahibine hem yazılı olarak hem de başvuru sahibinin elektronik posta adresine ön incelemenin sona erdiği gün bildirilir. Kabul edilen başvurular için, başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Kabul Belgesi” verilir.

Ön inceleme sonucunda kabul edilen başvurular, Yatırım Destek Ofisimiz tarafından, en geç iki iş günü içerisinde, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemini yahut diğer idari iş ve işlemleri yapacak olan ilgili makam veya makamlara bir belge ile intikal ettirilir ve gerekli takip işlemleri yapılır.

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.  Ayrıca yatırımcı tarafından ilgili makamla başvurusu yapılmış ancak sonuçlanmamış işlemler, yatırımcının talebi üzerine, Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip edilebilir.

Yatırımcı, Yatırım Destek Ofisleri’ne söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurabilir.

BİLGİ TALEBİ

Yatırım Destek Ofisimiz, intikal ettirilen iş veya işlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında her zaman ilgili mercilerden bilgi istemeye yetkilidir. Aynı şekilde başvuru sahipleri de Yatırım Destek Ofisimizden bilgi isteyebilir.

BİLGİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

Yatırım Destek Ofisimiz, bize yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Söz konusu yatırıma ilişkin yapılan bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder. Yatırım Destek Ofisimizdeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir.

Yatırım Destek Ofisimiz, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade edilir veya imha edilir