Stratejik Yatırım Teşvik Sistemi

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımlar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8’inci maddedeki kriterleri sağlamak kaydıyla, bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

Destek Unsurları:

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği, KDV iadesi

TR21 TRAKYA BÖLGESİNDE STRATEJİK YATIRIMLAR DESTEK UNSURLARI

DESTEK MİKTARI

KDV İstisnası

P

Gümrük Vergisi Muafiyeti

P

 Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

%90

Yatırıma Katkı Oranı

%50

Yatırım Dönemi % 50

İşletme Dönemi %50

Sigorta Primi   İşveren His. Desteği

Destek Süresi

7 YIL

Yatırım Yeri Tahsisi

P

KDV İadesi

500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için

Faiz Desteği

Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar